Ochrana pred požiarmi – ako ju robiť správne

Zabezpečením ochrany pred požiarmi dokážeme zamedziť vzniku požiaru, poprípade zníženiu jeho rizika. Jej cieľom nie je iba poskytnúť osvetu a školenia, ale je to súbor organizačno-technických opatrení. Vznik požiaru môže znamenať nie len veľké materiálne škody, ale v najhorších prípadoch dokáže aj poškodiť zdravie. Aj kvôli tomu sa prostredníctvom kurzov a školení dokáže predchádzať takýmto situáciám. Zanedbanie ochrany pred požiarmi môže pre vykonávané povolanie alebo podnik znamenať napríklad riziko sankcie zo strany kontrolných orgánov (ŠPD- štátny požiarny dozor), či v neposlednom rade vznik požiaru.

V slovenskej legislatíve pojednáva o ochrane pred požiarmi zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Zákon popisuje povinnosti ústredných orgánov štátnej správy a ďalších ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi. Zo zákona vyplývajú povinnosti v podstate všetkým občanom, podnikateľom, firmám, organizáciám a združeniam.

Kedy ide v kancelárii o požiar?

Požiar je definovaný zákonom o ochrane pred požiarmi ako každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb či zvierat. O požiar ide aj v takom prípade, pokiaľ vzniká ohrozenie majetku alebo životného prostredia. Rovnako ide o prípady, pri ktorých vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená či usmrtená fyzická osoba, prípadne zviera.

Najdôležitejšie otázky a odpovede:

  • Naozaj je to také potrebné?

  • Ako sme písali už vyššie, na jednej strane sú legislatívne požiadavky a na strane druhej zamedzenie vzniku škôd pri vzniku požiaru. Zo zákona ďalej vyplýva, že podmienky ochrany pred požiarmi sa týkajú každého.

  • Bude to drahé?

  • Ako pri každej prevencii aj tu platí, že aj v tomto prípade ide o najlacnejšie riešenie. V prípade podcenenia ochrany pred požiarmi riskujete sankciu od štátnych kontrolných orgánov, ako aj veľké finančné straty a škody na majetku spôsobenej požiarom.

  • Kto sa v tom celom má vyznať? Ako sa v tom zorientujem?

  • Problematika ochrany pred požiarmi je rozsiahla, preto ide bez potrebnej odbornosti a skúseností o náročný oriešok. Oplatí sa obrátiť na odborníka. Ten vám dokáže poskytnúť odborné, rýchle a komplexné riešenia. Tak môžete jednoducho pokračovať vo vašej aktivite a povinnosti za vás vyrieši odborný pracovník.

  • Ako často to musím riešiť?

  • Základom je dokumentácia ochrany pred požiarmi. Nasledujú školenia zamestnancov, ktoré sa vykonávajú minimálne raz za 24 mesiacov. Samozrejmosťou je aj vedenie požiarnej knihy a vykonávanie pravidelných protipožiarnych prehliadok, minimálne raz za tri mesiace.