BOZP – čo je to bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci?

BOZP je cieľavedomá činnosť za účelom zlepšenia pracovného prostredia a zníženia nežiadúcich vplyvov práce na zamestnancov. Zamestnávatelia či vedúci pracovníci majú na túto problematiku veľa krát svoj názor, pričom si kladú rôzne otázky, napr.:

  • Musím to riešiť?

  • Koľko to stojí peňazí? Určite to je drahé.

  • Má to význam? Určite z toho nič nemám.

Áno, je pravda, že problematika BOZP je riešená legislatívou slovenskej republiky (zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), kde sú uvedené práva a povinnosti ako zamestnávateľa, tak aj zamestnancov. Cieľom týchto opatrení však nie je drezúra alebo šikana zamestnávateľa, ale podstatou týchto právnych predpisov je v prvom rade prevencia a ochrana zdravia zamestnancov.

Dokumentácia BOZP nie sú iba predpisy a pravidlá, ale v prvom rade je to kultúra spoločnosti. Aj pri mnohých spoluprácach je dôležité posudzovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v jednotlivých organizáciách. Či už ide o spolupráce alebo výberové konania rôznych dodávateľov (certifikácia podľa ISO 45001).

Veľmi dôležitá je aj samotná osveta v tejto oblasti, či už príspevkami alebo využitím rôznych kurzov a školení. BOZP začína u vedúcich pracovníkov, nakoľko oni by mali preukázať, že sú vlastníkmi a je v ich záujme, aby bola bezpečnosť zamestnancov na prvom mieste. Možno BOZP v priamom rade neprináša zamestnávateľovi vyšší zisk, no je dôležité si uvedomiť, že len zdravý a spokojný zamestnanec je schopný podať maximálny výkon pri pracovnej činnosti.

Samozrejme pri nedodržiavaní legislatívnych požiadaviek v tejto oblasti, zamestnávateľovi hrozia rôzne finančné alebo iné postihy zo strany kontrolných orgánov. Na problematiku sa oplatí pozrieť aj zo strany už spomínaného pracovného výkonu zamestnancov. Napríklad:

  • V prípade ak je pracovníkovi zima, neboli zabezpečené vyhovujúce teplotné podmienky (vyhláška 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci) asi je zrejmé, že jeho výkon nebude taký, ako by mohol byť.

  • Taktiež ak sa pracovníkovi stane pracovný úraz čo zapríčiní jeho práce neschopnosť, musíme ho nahradiť iným pracovníkom, aby procesy nastavené v organizácii bežali ďalej.

Je preto na zvážení, čo nás v dnešnej uponáhľanej dobe stojí viac času a peňazí. Je to teda investícia do zlepšenia bezpečnosti na pracoviskách alebo neustále hľadanie a zaúčanie nových pracovníkov?

V našej spoločnosti Vám ponúkame komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pomocou našich odborných pracovníkov Vám pomôžeme zvládnuť túto obšírnu problematiku.

  • Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • Problematika vyhradených technických zariadení (elektrické, plynové tlakové, zdvíhacie)

  • Problematika ochrany pred požiarmi